05.08.2011 - 80 let pana Bohumila Ptáčka

2011_015_01.jpg(81 kb)

2011_015_02.jpg(71 kb)

2011_015_03.jpg(82 kb)

2011_015_04.jpg(66 kb)

2011_015_05.jpg(71 kb)

2011_015_06.jpg(77 kb)

2011_015_07.jpg(85 kb)

2011_015_08.jpg(87 kb)

2011_015_09.jpg(80 kb)